Öne Çıkanlar teknoloji spor ekonomi Stockholm Yapı Kredi ATM

Hepimiz trafiğin esiriyiz İstanbul bizi yönetiyor

Hamdi Akın, İstanbul trafiğinin ve yoğunluğunun herkesi esir aldığına dikkat çekti.

Hayatlarımıza şehrin yön verdiğini vurgulayan Akın, “Trafiğe göre yaşıyoruz” dedi Ak­fen Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Akın ile dün­kü söy­le­şi­miz­den ka­lan­la­rı da, için­de çok önem­li tes­pit­ler ve öğüt­ler ol­du­ğu için yaz­dık.

-iş ve ha­yat den­ge­si­ni prog­ram­la­mı­yo­rum, di­yor­su­nuz. Na­sıl şe­kil­le­ni­yor pe­ki? - İs­tan­bu­l’­da ken­di­mi yö­ne­ti­yo­rum der­sem ya­lan olur. Şe­hir yö­ne­ti­yor he­pi­mi­zi. Onun esi­ri ol­mu­şuz. Şeh­rin tra­fi­ği­ne gö­re ya­şı­yo­ruz. Bu­nu An­ka­ra­’da çok net his­se­di­yo­rum. Ne­re­de isti­yor­sam ora­da olu­yo­rum. Da­ha öz­gü­rüm. İs­tan­bu­l’­da öy­le de­ğil. Tra­fik sa­at­le­ri­ne gö­re ya­şı­yo­rum. Ne­re­dey­sem o ci­var­da di­ğer ran­de­vu­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­yo­rum. Se­nin­le Ye­şil­kö­y’­de bu­lu­şun­ca bü­tün son­ra­ki ran­de­vu­la­rı­mı bu­ra­ya al­dım.

KA­RAN­LIK­TA YOL TA­RİF ET­MEK

- Şim­di mes­lek se­çe­cek­le­re, ya­tı­rım ya­pa­cak­la­ra, gi­ri­şim­ci aday­la­rı­na ne öne­rir­si­niz? - Bir araş­tır­ma di­yor ki bu­gün üni­ver­si­te­ler­de oku­yan ço­cuk­la­rın yüz­de 65’i ile­ri­de bu­gün bil­me­di­ği­miz, adı­nı koy­ma­dı­ğı­mız sek­tör­ler­de, mes­lek­ler­de ça­lı­şa­cak­lar. Da­ha icat et­me­di­ği­miz tek­no­lo­ji­ler­le bu­nu araş­tır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu­gün­den ge­le­ce­ğin in­san­la­rı­na tav­si­ye­de bu­lun­mak ka­ran­lık­ta yol ta­ri­fi gi­bi. Ne­yi tav­si­ye ede­ce­ğim? Ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan ta­kip edin, tek tav­si­yem bu olur. Ge­le­ce­ğin araç­la­rıy­la uğ­ra­şın.

SA­YI­LAR DA Kİ­FA­YET­SİZ KA­LI­YOR

- Dün­ya­ il­ginç bir dö­nem­den ge­çi­yor. Her yer­de bir is­yan var. Dev­let-va­tan­daş iliş­ki­si kö­kün­den de­ği­şe­cek bel­ki de. Siz na­sıl gö­rü­yor­su­nuz?  - Ke­sin­lik­le de­ği­şi­yor. Bi­rey çok faz­la öz­gür­le­şi­yor. Bi­re­yin bil­gi­ye eri­şi­mi ar­tı­yor. New York Ti­me­s’­ta­ki iki haf­ta­lık bil­gi 1800’ler­de ya­şa­yan bir in­sa­nın tüm öm­rün­de öğ­ren­dik­le­ri­ne eşit. Ba­kın Hin­dis­ta­n’­da­ki yük­sek IQ sa­hip­le­ri, ABD nü­fu­su­nun üze­rin­de. Sa­yı­lar da bir şey ifa­de et­mi­yor ya­ni. Alt­ya­pı, ve­ri, ka­li­te, geç­miş çok önem­li. - Ge­le­ce­ği na­sıl ta­kip et­mek la­zım? - Ki­şi­sel ola­rak ve­ya ül­ke ola­rak geç­mi­şi­miz­le if­ti­har ede­lim ama ile­ri­ye ba­ka­lım. ABD, geç­mi­şi­ni ke­sip atan­la­rın ül­ke­si­dir. Lon­dra­’nın mer­ke­zi ve çev­re­si çok fark­lı­dır. Mer­ke­zi can­lı, dı­şı he­men co­untry, çok çok sa­ki­n… Lon­dra­’nın asıl zen­gin­li­ği­nin ya­şan­dı­ğı mer­kez­de İn­gi­liz sa­yı­sı çok az­dır. İn­gi­liz­ler bu­nu haz­me­di­yor. İn­gi­liz yok, İn­gi­liz­ce var. Dün­ya­nın baş­ka ül­ke­le­rin­den ge­len­ler kral­lar gi­bi ya­şı­yor. Son­ra Al­man­ya, İn­gil­te­re­’y­le sa­vaş­mış. Bü­tün Al­man işa­dam­la­rı İn­gi­liz­ce ko­nu­şu­yor. Bir Al­man için bun­dan da­ha bü­yük bir ıs­tı­rap ola­bi­lir mi? Bi­zim her do­ğan ço­cu­ğa Yu­nan­ca öğ­ret­me­miz gi­bi bir şey. Bu­nu haz­me­di­yor­lar. Bu ka­pa­si­te­ye ulaş­ma­mız la­zım. Bi­zim ka­fa­la­rı­mı­zı de­ğiş­tir­me ge­re­ği­miz var.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5